వ్యాసపూర్ణిమ పూజ

దక్షిణ భారతదేశంలోని కుంభకోణం, శృంగేరి ప్రాంతాల్లో శంకర పీఠాలు ఉన్నాయి. వ్యాసపూర్ణిమను అక్కడ వైభవోపేతంగా జరుపుతారు.

వ్యాసపూర్ణిమ

అపర నారాయణుడైన వేదవ్యాసుని వల్లనే మన భారతీయ సంస్కృతి పరిపుష్ఠమైంది. వేదాలను విభజించి, అష్టాదశ మహాపురాణోప పురాణాలను ఏర్పరచి, మహాభారతేతిహాసాన్ని రచించి, మహాభాగవతాన్ని ప్రసాదించిన మహర్షి.