దైవమ్ పత్రిక మకుటం. సుప్రసిద్ధ చిత్రకారులు శ్రీ బాపు గారు రాసిన సువర్ణాక్షరాలు.