శిరిడి సాయి సచ్చరిత

శ్రీ సాయినాథా! మీ చరణాలు ధన్యం. శ్రీ సాయీ! మీ స్మరణ ధన్యం. శ్రీ సాయీ! కర్మబంధనాల నుండి విముక్తిని ప్రసాదించే మీ దర్శనం

Read More »

ప్రహ్లాదుడు

అది శ్రీవైకుంఠం. దాని వైభవం వర్ణనాతీతం. ఆ దివ్యధామంలో- నిత్యులతోను, ముక్తులతోను పరివేష్టితుడైన శ్రీమహావిష్ణువు- సహస్ర

Read More »

యాత్రా జీవనం

గుట్ట దిగాం. వరాహనరసింహునికి మరొకసారి పాదాభివందనం చేశాం. ఈ స్వామి వద్ద నారాయణ శతారిక్ష జపం – వరాహకొండ పారాయణం

Read More »

శ్రీరామచరిత మానసం

మహాకవి తులసీదాసు మధురసృజనసత్యం శివం సుందరమ్ ???? శ్రీ గణేశాయ నమఃశ్రీ జానకీవల్లభో విజయతే ధారావాహిక-124 ???? అరణ్యకాండంహిందీ టీకా : హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్సౌజన్యం : గీతా ప్రెస్(దైవమ్ జూలై 2019 సంచిక

Read More »